Formularz wynajmu sali

Terminu wynajmu sali:

warning
warning
warning

Informacje dotyczące sali:

lockedhelp

Sprawdź dostępne sale szkoleniowe.

warning
locked
warning
warning
warning
warning

Przerwa kawowa:

lockedhelp

Zobacz pełną ofertę cateringową

warning
lockedhelp

Istnieje możliwość zamówienia przerwy całodziennej, uzupełnianej na bieżąco. W tym przypadku oferta przygotowywana jest indywidualnie.

warning
warning

Lunch/Obiad:

lockedhelp

Zobacz pełną ofertę cateringową

warning
warning

Dodatkowe uwagi:

warning

Dane kontaktowe:

warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning
warning

 

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podane wyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych w celu wykonania usługi jest także dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("Prawo do zapomnienia"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której  stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, tel: 32 259 11 46, adres e-mail: [email protected]. Dodatkowe informacje znajdują się w www.dagma.com.pl/O-nas/Prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning
  1. Zamawiający oświadcza, że akceptuje niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury.
  2. Koszt zarezerwowanych usług - Załącznik nr 1. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wysokości 100% ceny zamówienia nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia realizacji usługi. Wpłaty należy dokonać na konto PKO BP o/K-ce 88 1020 2313 0000 3402 0344 6267.
  3. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z usługi, zgłoszonej w terminie krótszym niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku), przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu, wymagane jest pokrycie 20% kosztów zamówienia. Brak informacji o nieobecności lub rezygnacja w dniu realizacji usługi powoduje powstanie zobowiązania pokrycia 100% kosztów zarezerwowanych usług.
  4. W przypadku wynajmu przez weekend (sobota, niedziela), wybierając opcję z cateringiem do łącznej kwoty zamówienia należy doliczyć 100zł netto/dzień.
  5. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do pokrycia całkowitych kosztów wszelkich ewentualnych szkód na mieniu firmy DAGMA, wyrządzonych przez Zamawiającego lub osoby korzystające z sali za jego zgodą. Koszty naprawienia szkód zostaną obliczone według aktualnych cen rynkowych zniszczonych rzeczy lub cen usług, których wykonanie będzie niezbędne do usunięcia danych szkód. Wycena szkód zostanie przedstawiona Zamawiającemu przed wystawieniem noty księgowej przez firmę DAGMA. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 14 dni od wystawienia noty księgowej przez firmę DAGMA.
  6. Zamawiający nie jest uprawniony do oddawania sali w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim ani do dokonywania jakichkolwiek zmian w sali, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy DAGMA.
warning
warning

na podstawie ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).